Tuesday, June 3

Một ngày tháng tư đang cơn hấp hối

Em cúi xuống đời ngang nhịp thở. Một ngày tháng tư đang cơn hấp hối. Mắt kia em có sầu cô quạnh. Mảnh đất vườn cau, cội rễ ông bà \"PFESUX8554YXCLZE5423\"
Related Posts with Thumbnails